Curators and Innovators: Why Didn't Moshe Rabbenu Understand R. Akiva?

Rabbanit Chana Henkin

August 18, 2007

 1. מנחות כט:ב

  אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי! אמר לו: חזור לאחורך! הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים. תשש כחו. כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו.

 2. אדמו"ר הזקן, תניא, אגרת הקודש פרק י"ט

  אך הענין הוא פשוט ומובן לכל, שיש הפרש גדול בין השגת חכמי האמת...ובין משה רבינו ושאר נביאים בנבואה...ולכן אמרו חכם עדיף מנביא, שיכול להשיג בחוכמתו למעלה מעלה ממדרגות שיכולו לירד למטה בבחינת התגלות לנביאים במראה נבואתם.

 3. מהר"ל, תפארת ישראל

  בזה המאמר מן התמה מאד, שאיך יהיה ר' עקיבא יותר גדול במדרגה מן משה רבינו ע"ה, ולא יהיה יודע משה רבינו ע"ה להבין מה שאמר ר' עקיבא ותלמידיו?...דע כי...התגין שהם על האותיות בתורה מורים על השגות דקות מאד מאד יוצאים מן התורה עצמה...ומשה רבינו ע"ה השגתו היה בכללות התורה...

 4. מדרש תנחומא, חקת ח

  רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר: בשעה שעלה משה למרום שמע קולו של הקב"ה יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה הלכה בשם אמרו: רבי אליעזר בני אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים. אמר משה לפניו, רבש"ע העליונים והתחתונים שלך הן ואתה אומר הלכה בשמו ל בשר ודם? א"ל: צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחלה רבי אליעזר בני אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים. אמר לפניו: רבון עולמים, יהי רצון שיהא מחלצי. א"ל: חייך שהוא מחלציך, הה"ד (שמות יח) "ושם האחד אליעזר"—שם אותו המיוחד.

 5. חגיגה ג:א-ב

  ת"ר: מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר <בן> חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעין. אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין. אמר להם: אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה? שבת של ר' אלעזר בן עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו: בפרשת הקהל. ומה דרש בה? (דברים לא) הקהל את העם האנשים והנשים והטף—אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני!...ואף הוא פתח ודרש: (קוהלת יב) דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים... מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין.

 6. סוכה כח:ב

  ת"ר: מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון, ושאלוהו שלשים הלכות בהלכות סוכה. שתים עשרה אמר להם שמעתי, שמונה עשר אמר להם לא שמעתי...אמרו לו: כל דבריך אינן אלא מפי השמועה? אמר להם: הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי. מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם.