Perspectives on Prayer

Rabbi Adam Starr

Vaera 5767

January 20, 2007

 1. משנה תורה להרמב"ם, הלכות תפילה וברכת כוהנים א:א-ב

  מצות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר "ועבדתם, את ה' אלוהיכם" (שמות כג,כה): מפי השמועה למדו שעבודה זו—היא תפילה, ונאמר "ולעובדו, בכל לבבכם" (דברים יא,יג); אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. ואין מניין התפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה.

  ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפילה, לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמה. אלא חיוב מצוה זו, כך הוא—שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו: כל אחד כפי כוחו.

 2. שמות כא:כב

  וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים.

 3. בראשית ל:ח

  ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי; ותקרא שמו נפתלי.

 4. אונקלוס שם

  ואמרת רחל קיל בעותי ה' באתחננותי בצלותי חמידית דיהי לי ולד כאחותי ואף אתיהיב לי וקרת שמיה נפתלי.

 5. רש"י שם

  גם יכלתי: הסכים על ידי. ואונקלוס תרגם לשון תפילה, כמו נפתולי אלקים, נתפללתי בקשות החביבות לפניו, נתקבלתי ונעתרתי כאחותי.

  נפתלתי: נתקבלה תפילתי. ומדרש אגדה יש רבים בלשון נוטריקון.

 6. בראשית מח:יא

  ויאמר ישראל אל יוסף, ראה פניך לא פללתי; והנה הראה אתי אלקים גם את זרעך.

 7. רש"י שם

  לא פללתי: לא מלאני לבי לחשוב מחשבה שאראה פניך עוד. פללתי לשון מחשבה, כמו (ישעיה טז:ג) הביאי עצה עשי פלילה.

 8. ברכות לב:א

  דרש רבי שמלאי: לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל. מנלן? ממשה דכתיב (דברים ג) ואתחנן אל ה' בעת ההיא; וכתיב ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך; וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'.

 9. רא"ה קוק, עולת הרא"ה, הקדמה: הדרכת התפילה וחלקיה, סימן ב

  צריך שהתפילה תהיה נקיה מכל רעיון של שנוי רצון והתפעלות בחק השי"ת, מה שהוא דעה כוזבת ביחס לאלקות ומביאה להשחתת סדרי השלמות האנושית. ולעומת זה עצם ערך התפילה ובטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה, גם מלבד פעולת השגת המבוקש והתרוממות הנפש וזכותה ע"י התפלה, הוא פנה גדולה בהשלמת האדם. על כן צריך שיבין כל מתפלל, שהתפילה היא חק נפלא, שחקק הקב"ה בעולמו, להשלמת יצורין בכל דרכי השלמות, וביחוד לתכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנה, ואינה בגדר ענין מוטבע בחוקו ית' ,והראיה ממשה חשובה מאד, שהוא ע"ה בהשגתו הגדולה היה ודאי בטוח שלא יבא לחשוב צד שוי-רצון והתפעלונ בחק השי"ת ע"י התפלה, מ"מ הרבה להקדים שבחו, לגלות מן הכח אל הפעל אמתת הדעה הראויה להיות רשומה בלב ע"י התפלה, וק"ו כל אדם כוזב, שאפשר לו להיות טועה בדעות כוזבות, שראוי להקדים מה שירומם נפשו ויעמידה על ציור האמתיות.

  One might think that prayer is some sort of magic loophole, built into the framework of divine decrees. As if by pleading our case, we could cause God to change His mind! This idea—that it is possible to modify the Will of God—has no substance.

  Rather, we should view prayer as a wonderful gift, which enables the individual who prays to uplift and perfect his soul. Prayer does not effect a change in the world around us; prayer effects a change in the one praying. It is only by virtue of the soul's moral elevation that prayer can be effective in annulling decrees. We cannot change the basic universal order behind a decree. But we can change ourselves, and in turn the relevant spiritual laws of nature.

  Thus, it is advisable to introduce every prayer with a praise of God. This praise affirms God's constant and eternal nature, and ensures a correct understanding of the efficacy of prayer.

  It is noteworthy that this lesson in prayer was gleaned from a careful examination of Moses's prayer. An individual might consider himself abvoe making such a mistake as to the nature of prayer. However, we see that even Moses, despite his unparalled spiritual achievements, introduced his prayers with praise. Certainly we should follow his lead, ensuing that we correctly perceive the power of prayer.

 10. Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Worship of the Heart

  Mystics, philosophers, aesthetes and naturalists alike consider petitionary prayer an unworthy part of the service, a remnant of magical religion, when the savarge bartered with his gods and tried to reach a quid pro quo deal with them. As they see it, the development of religious thought and the purging of all magical cultic elements, on the one hand, and the emergence of natural sciences founded upon the unalterability of the causal nexus, on the other hand, undermined selfish prayer. As a result, petitionary prayer lost its meaning and rationale in the opinion of many. We have already observed how radically Judaism diverged from this viewpoint.

  [...]

  This strange scene of Jacob wrestling with the angel is restaged in everyone's life. For man is always in need, and prayer is welcomed by God and man wherever there is need. Avodah she-ba-lev, the worship of the heart reflected in prayer, finds its full exoteric expression in the spiritual act of lifting one's eyes—the inner cry of dependence on God, the experience of complete absolute dependence portrayed by the psalmist: "I lift my eyes towards the mountains; from where will come my aid?" (Ps. 121:1).

  When man needs and prays, God listens. One of God's attributes is Shomea Tefillah: "He who listens to prayer." Let us note that Judaism has never promised that God accepts all prayer. The efficacy of prayer is not the central term of inquiry in our philosophy of avodah she-ba-lev. Acceptance of prayer is a hope, a vision, a wish, a petition, but not a principle or a premise. The foundation of prayer is not the conviction of its effectveness but the belief that through it we approach God intimately, and the miraculous community embracing finite man and his Creator is born. The basic function of prayer is not its practical consequences but the metaphysical formation of a fellowship consisting of God and man.