A Messianic Succah, Assyriology, and a Really Big Fish Fry

Alex Ozar

September 28, 2007

 1. פסיקתא דרב כהנא (מנלבוים) נספחים פרשה ב

  א"ר לוי כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה אף הקב"ה מושיבו בסוכתו של לויתן לעתיד לבא.

 2. בבא בתרא עה:א

  אמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן...והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים...ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן...והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו...

 3. מדרש תנחומא (ורשא) נבצים ד

  אתם נצבים: לעולם הבא אמר הקב"ה למלאכי השרת באו והלחמו בו וכיון שהן יורדיו להלחם כנגדו הוא תולה עיניו ומביט בהם והם מתיראים ובורחים...והקב"ה אומר למלאכי השרת ירו חצים זורקים בו ואינו משגיח אלא כקש הם נחשבים לו...והקב"ה אומר להם תלו אבני בלסטרא והשליכו עליו והן עושין והוא סבור קש הן. ואם תאמר היכן הוא רבוץ אמר הקב"ה על טיט שהוא יפה מן הזהב שנאמר (איוב מ"א) ירפד חרוץ עלי טיט רפידתו של חרוץ; ואם תאמר שאם מבקש לצאת יוצא, ת"ל סגור חותם צר סגרתי לפניו וחתמתי כנגדו וגם הצרתי לו, והיאך הצדיקים אוכלים אלא הקב"ה נותן בבהמות וגם בלויתן רוח והן באין ונלחמין זה עם זה שנאמר (שם) אחד באחד יגשו זה הופך בארץ ושוקט הבהמות ואלו בוקעין הלויתן, מיד הצדיקים מתכנסין עליהם והקב"ה אומר לכל אחד ואחד ואוכל לפי.

 4. ישעיהו כז:א

  ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לויתן נחש ברח, ועל לויתן, נחש עקלתון; והרג את התנין, אשר בים.

 5. תהלים עד:יד

  אתה רצצת ראשי לויתן; תתננו מאכל לעם לציים.

 6. תהלים קד:כד-כו

  מה רבו מעשיך,ה' כלם בחכמה עשית; מלאה הארץ, קנינך. זה הים גדול ורחב ידים: שם רמש ואין מספר, חיות קטנות עם גדלות. שם אניות יהלכון; לויתן זה יצרת לשחק בו.

 7. Selected Quotes from Enuma Elish

  Yea, they troubled the mood of Tiamat, by their hilarity in the abode of heaven.

  When he heard this, his face grew radiant, because of the evil he planned against the gods, his sons.

  He split her like a shellfish into two parts; half he set up and ceiled it as sky...he made as the firmament.

  I will establish a savage; man will be his name...He will be charged with the service of the gods, that they might be at ease.

 8. בראשית א:כז ,כח ,לא

  ויברא אלקים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם. ויברך אתם אלקים, ויאמר להם אלקים, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים,ובכל חיה הרמשת על הארץ...וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד; ויהי ערב ויהי בקר יום הששי.

 9. רמב"ן דברים ה:יד

  על כן אמר בכאן אם יעלה בלבך ספק על השבת המורה על החדוש והחפץ והיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת מצרים שהיא לך לראיה ולזכר. הנה השבת זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו ה' הוא מחדש בכל אותות ומופתים ועושה בכל כרצונו, כיהוא אשר ברא הכל במעשה בראשית, וזה טעם "על כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום השבת".